Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Sinne pedicurepraktijk en een cliënt waarop Sinne pedicurepraktijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Diensten

Pedicurepraktijk Sinne zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Sinne pedicurepraktijk zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen mondeling, telefonisch, per mail of via de WhatsApp worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk op werkdagen uiterlijk; 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Sinne pedicurepraktijk door te geven. De afmelding kan uitsluitend telefonisch, per mail of via de WhatsApp geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan zal Sinne pedicurepraktijk 100% van het honorarium voor de gereserveerde tijd aan de cliënt doorberekenen. Bij verhindering van de afspraak door Sinne pedicurepraktijk dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht is datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

 1. Tarieven

Sinne pedicurepraktijk vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentale behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan met contant geld of via mobiel bankieren. Ook kan de cliënt de factuur per bankoverboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande doch uiterlijk binnen 08 dagen over te maken op de bankrekening van Sinne pedicurepraktijk. Sinne pedicurepraktijk is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen. Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut.

 1. Personeel in de praktijk

Indien Sinne pedicurepraktijk dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

 1. Gedrag

Zowel de Medisch Pedicure van Sinne pedicurepraktijk en de cliënt dienen zich te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Sinne pedicurepraktijk het recht om de cliënt de resterende pedicurezorg te weigeren. Onbehoorlijk gedrag is geen geldige reden om de factuur niet te voldoen.

 1. Geheimhouding

Sinne pedicurepraktijk is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Sinne pedicurepraktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Sinne pedicurepraktijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke/psychische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijtijdsbesteding. Sinne pedicurepraktijk is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen ten tijde van de behandeling.

 1. Beschadiging en diefstal

Sinne pedicicurepraktijk heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Sinne pedicurepraktijk meldt diefstal altijd bij de politie.

10.Garantie

Sinne pedicurepraktijk geeft een week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

 • de cliënt adviezen niet heeft opgevolgd;
 • de cliënt de verwijzing naar een andere zorg discipline niet heeft opgevolgd;
 • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11.Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Sinne pedicurepraktijk. Sinne pedicurepraktijk dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Sinne pedicurepraktijk de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Sinne pedicurepraktijk en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12.Recht

Op elke overeenkomst tussen Sinne pedicurepraktijk en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In dit geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. De versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Privacy Policy

De cliënt voorziet Sinne pedicurepraktijk bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), die relevant zij voor een goede/zorgvuldige beroepsuitoefening van Sinne pedicurepraktijk. Sinne pedicurepraktijk neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. De persoonlijke gegevens worden door Sinne pedicurepraktijk zorgvuldig bewaard in een systeem en behandeld volgens de richtlijnen Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.